main1
main1_mob

הגדלת מספר הסטודנטים החרדים

נוהל סיוע בהגדלת מספר הסטודנטים החרדים הלומדים
במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1483, הרשות לפיתוח ירושלים פועלת להגדלת מספר הסטודנטים הלומדים בעיר.
 לשם כך מבקשת הרשות לטפל באופן ממוקד באוכלוסייה החרדית המתגוררת בגבולותיה המוניציפליים
 של העיר ירושלים, שעל פי מחקרי המועצה להשכלה גבוהה היא בעלת פוטנציאל גדילה משמעותי בשנים הקרובות
 בתחומי ההשכלה הגבוהה. לשם כך תעמיד הרשות לפיתוח ירושלים סיוע כספי לטובת פעולות ייעודיות
בתחום זה, כמפורט בנוהל.