בית הנסן
בית הנסן

מוסדות תרבות

במסגרת ביצוע החלטות ממשלת ישראל מספר 3238 מיום 29.5.2011 והחלטה מספר 788 מיום 29.11.2015 לפיתוחה הכלכלי של ירושלים, מעניקה הרשות לפיתוח ירושלים תקציבים ממשלתיים לטובת עידוד פעילותם של מוסדות תרבות בעיר.

במסגרת זו, הרשות מפעילה נוהל לעידוד הגדלת היקפי הפעילות של מוסדות התרבות בירושלים,
באמצעות הגדלת היקף התוכן האמנותי, שיפור חוויית המשתמש והגדלת תוכניות השיווק.

 זאת, מתוך תפיסה לפיה הגדלת היקפי הפעילות של מוסדות התרבות תתרום באופן ישיר לגידול תיירות הפנים
והתיירות הנכנסת לירושלים, ובאופן עקיף לגידול במחזורי הפעילות של העסקים הקטנים והבינוניים בעיר,
 הכול בהתאם לתנאים המפורטים בנוהל זה.