main3
main3_mob

מיזמי היי-טק

מיזמי היי-טק

במסגרת החלטת ממשלת ישראל מס' 3238 מיום 29.5.2011 לפיתוחה ולחיזוקה של ירושלים,
 מעניקה הרשות לפיתוח ירושלים  תקציבים ממשלתיים שחלקם מיועד, בין היתר, לעידוד הקמה של חברות הזנק
 עתירות ידע בירושלים, והכול בתנאים המפורטים בנוהל זה.

 

לשאלות ולהגשת הטפסים יש לפנות ליגאל פלקוביץ' בדוא"ל igal@segevcpa.co.il