מכרזים

הרשות לפיתוח ירושלים מזמינה בזאת מציעים להשתתף בהליך המיון המוקדם (Pre-Qualification) לבחירת יזם לתכנון, הקמה, תפעול, תחזוקה ומסירה של רכבל לעיר העתיקה בירושלים בשיטת ה- D.B.O.T. (Design, Build, Operate, Transfer) – מכרז 5/20.

מכרז פומבי מס’ 5/20 – מודעה

מכרז 5/20 – הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם (P.Q.) 

TENDER NO. 5/20 – INVITATION TO PARTICIPATE IN PRE-QUALIFICATION PROCESS

TENDER NO. 5/20 – DOCUMENT B FORM FOR SUBMISSION OF BID

מכרז 5/20 רכבל לעיר העתיקה – מסמך יא – TENDER NO. 5/20 Document K

מכרז 5/20 רכבל לעיר העתיקה – מסמך יב – חלק 1 מתוך 2-TENDER NO. 5/20 Document L PART 1 of 2

מכרז 5/20 רכבל לעיר העתיקה – מסמך יב – חלק 2 מתוך 2 -TENDER NO. 5/20 Document L PART 2 of 2

הרשות לפיתוח ירושלים מזמינה בזאת מציעים להשתתף בהליך המיון המוקדם (Pre-Qualification) לבחירת יזם לתכנון, הקמה, תפעול, תחזוקה ומסירה של רכבל לעיר העתיקה בירושלים בשיטת ה- D.B.O.T. (Design, Build, Operate, Transfer) – מכרז 5/20.

מכרז פומבי מס’ 5/20 – מודעה

מכרז 5/20 – הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם (P.Q.) 

TENDER NO. 5/20 – INVITATION TO PARTICIPATE IN PRE-QUALIFICATION PROCESS

TENDER NO. 5/20 – DOCUMENT B FORM FOR SUBMISSION OF BID

מכרז 5/20 רכבל לעיר העתיקה – מסמך יא – TENDER NO. 5/20 Document K

מכרז 5/20 רכבל לעיר העתיקה – מסמך יב – חלק 1 מתוך 2-TENDER NO. 5/20 Document L PART 1 of 2

מכרז 5/20 רכבל לעיר העתיקה – מסמך יב – חלק 2 מתוך 2 -TENDER NO. 5/20 Document L PART 2 of 2

הרשות לפיתוח ירושלים מזמינה בזאת מציעים להשתתף בהליך המיון המוקדם (Pre-Qualification) לבחירת יזם לתכנון, הקמה, תפעול, תחזוקה ומסירה של רכבל לעיר העתיקה בירושלים בשיטת ה- D.B.O.T. (Design, Build, Operate, Transfer) – מכרז 5/20.

מכרז פומבי מס’ 5/20 – מודעה

מכרז 5/20 – הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם (P.Q.) 

TENDER NO. 5/20 – INVITATION TO PARTICIPATE IN PRE-QUALIFICATION PROCESS

TENDER NO. 5/20 – DOCUMENT B FORM FOR SUBMISSION OF BID

מכרז 5/20 רכבל לעיר העתיקה – מסמך יא – TENDER NO. 5/20 Document K

מכרז 5/20 רכבל לעיר העתיקה – מסמך יב – חלק 1 מתוך 2-TENDER NO. 5/20 Document L PART 1 of 2

מכרז 5/20 רכבל לעיר העתיקה – מסמך יב – חלק 2 מתוך 2 -TENDER NO. 5/20 Document L PART 2 of 2

הרשות לפיתוח ירושלים (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת ספקים, מוסדות תרבות, מפעילי .
אטרקציה תיירותית, יזמי תיירות ובתי עסק העומדים בתנאים להלן, להגיש את מועמדותם
להיכלל ברשימת הספקים של קמפיין ההטבות לקיץ 2020 "ירושלים – הכי חו"ל בארץ"
המופעל על ידי הרשות.

מודעה לעיתון – רשימת ספקים

הזמנה – רשימת ספקים ומוסדות תרבות – קמפיין הטבות לקיץ 2020

טופס בקשה להיכלל ברשימת הספקים של קמפיין ההטבות – קיץ 2020

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1483 שמטרתה בין היתר חיזוק וביסוס מעמדה של ירושלים כעיר אקדמיה והשכלה, תפעל הרשות לפיתוח ירושלים בתיאום עם הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה באמצעות פרויקט "עיר אקדמיה" להגדלת מספר הסטודנטים הלומדים בעיר.

קול קורא – לעידוד של פתיחת והרחבת מעונות סטודנטים מתוקצבים להשכלה גבוהה בירושלים