מכרזים

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1483 שמטרתה בין היתר חיזוק וביסוס מעמדה של ירושלים כעיר אקדמיה והשכלה, תפעל הרשות לפיתוח ירושלים בתיאום עם הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה באמצעות פרויקט "עיר אקדמיה" להגדלת מספר הסטודנטים הלומדים בעיר.

קול קורא – לעידוד של פתיחת והרחבת מעונות סטודנטים מתוקצבים להשכלה גבוהה בירושלים