main6
main6_mob

מסלול תעסוקה שכר גבוה

מסלול תעסוקה שכר גבוה

חברות המעסיקות 15 עובדים ומעלה אשר מקבלים "שכר גבוה״ (למעלה מפעמיים וחצי מהשכר הממוצע במשק),
 זכאיות לקבל השתתפות בעלות שכר עובדים אלה בשיעור ממוצע של 20%, במשך ארבע שנים. מענק זה ניתן על ידי
משרד הכלכלה והתעשייה.