main2
main2_mob

מענק לחברות אסטרטגיות

מענק לחברות אסטרטגיות

במסגרת החלטת הממשלה מס' 1483 מיום 2.6.2016, מעניקה הרשות לפיתוח ירושלים תקציב ממשלתי המיועד,
בין היתר, לעידוד הקמה והרחבה של חברות בתחומי ההיי-טק בעיר ולהגדלת מספר המועסקים בתחום,
 והכול בתנאים המפורטים בנוהל זה.

 

לשאלות ולהגשת הטפסים יש לפנות ליגאל פלקוביץ' בדוא"ל igal@segevcpa.co.il