main4
main4_mob

מענק לחברות ביו-מד

מענק לחברות ביו-מד

הטבות מס.

מענק, תלוי מספר עובדים, עד לגובה של 4,000,000 ש"ח (50,000 ש"ח - 100,000 ש"ח לעובד), לחברות אשר מייצרות מקומות תעסוקה איכותיים בתחום בעיר.

מענקי מדען ראשי מורחבים ממשרד הכלכלה.

מענקים לחברות העוסקות במחקר ובפיתוח או במתן שירותי מחקר ופיתוח.

מענקים להקמת תשתיות פיזיות, דוגמת מעבדות ותשתיות מו"פ ייחודיות.

לשאלות ולהגשת הטפסים יש לפנות ליגאל פלקוביץ' בדוא"ל igal@segevcpa.co.il