main1
main1_mob

מענק לכנסים בינלאומיים

מענק לכנסים בינלאומיים

הרשות לפיתוח ירושלים מעודדת יזמים ומארגני כנסים בינלאומיים
לקיים כנסים בירושלים בנושאים כלכלה, מדע ורפואה.

המענק ניתן בגין כנס של שלושה ימים לפחות, שבו למעלה מ-400 משתתפים וכאשר 15% הם אורחים  מחו"ל.
גובה המענק (בין 50,000 ש"ח ל-225,000 ש"ח) מותנה במספר המשתתפים ובמספר הלינות של באי הכנס
במלונות ירושלים. בכנסים בינלאומיים בעלי אופי דתי נדרשים 1,200 משתתפים לפחות,
השוהים בירושלים במשך חמישה ימי כנס לפחות.