main1
main1_mob

מענק לכנסים בינלאומיים

מענק לכנסים בינלאומיים

עקב נגיף הקורונה ולאור הנחיות התו הסגול, לא יינתנו מענקים לכנסים בינלאומיים אשר יתקיימו במהלך שנת 2021.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לענת לנדא, מנהלת כנסים בינלאומיים:

Anatl@jda.gov.il , 02-58990029