main1
main1_mob

מענק לכנסים בינלאומיים

מענק לכנסים בינלאומיים

הרשות לפיתוח ירושלים מייעדת תקציב לעידוד עריכת כנסים בינלאומיים בירושלים, והכל בתנאים המפורטים בנוהל. המענק ניתן בגין כנס בתחומי מדעי החיים ורפואה, מדעי הרוח והחברה, טכנולוגיה, עסקים וכלכלה, חקלאות ואיכות הסביבה, אנרגיה ותשתיות, הנערך לפחות שלושה ימים, ובו לפחות 400 משתתפים כאשר לפחות 15% מהמשתתפים הינם מחו"ל. גובה המענק המקסימלי הניתן הינו עד 225,000 ש"ח.

לשאלות ולהגשת הטפסים יש לפנות ליגאל פלקוביץ' בדוא"ל igal@segevcpa.co.il