main2
main2_mob

מענק לכנסים מקומיים

מענק לכנסים מקומיים

הרשות לפיתוח ירושלים מעודדת יזמים ומארגני כנסים מקומיים לקיים כנסים בירושלים. המענק ניתן בגין כנס
מתחום כלכלי, מדעי או רפואי, הנערך יום שלם לפחות, שבו למעלה מ-500 משתתפים ותקציבו עולה על 500,000 ש"ח.
גובה המענק (בין 50,000 ש"ח ל-100,000 ש"ח) נקבע על ידי ועדת מענקים.

לשאלות ולהגשת הטפסים יש לפנות ליגאל פלקוביץ' בדוא"ל igal@segevcpa.co.il