main
main_mob

מענק סיוע לבתי עסק בעיר העתיקה

מענק סיוע לבתי עסק בעיר העתיקה

נוהל זה נועד לשדרוג, לפיתוח ולהקמה של בתי עסק באגן העיר העתיקה,
כאשר בשלב א' יתייחס הנוהל לאזור המוריסטן ושוק אבטימוס, רח' השער החדש ברובע הנוצרי
ורח' רבעה אל עדאויה, והכול בתנאים המפורטים בנוהל זה.