JNEXT
אילוסטרציה

נוהל לעידוד הקמה והרחבה של חברות בתחום מדעי החיים בירושלים

נוהל לעידוד הקמה והרחבה של חברות בתחום מדעי החיים בירושלים

הטבות מס.

מענק, תלוי מספר עובדים, עד לגובה של 3,000,000 ש"ח (50,000 ש"ח - 100,000 ש"ח לעובד), לחברות אשר מייצרות מקומות תעסוקה איכותיים בתחום בעיר.

מענקי מדען ראשי מורחבים ממשרד הכלכלה.

מענקים לחברות העוסקות במחקר ובפיתוח או במתן שירותי מחקר ופיתוח.

מענקים להקמת תשתיות פיזיות, דוגמת מעבדות ותשתיות מו"פ ייחודיות.

לשאלות ולהגשת הטפסים יש לפנות ליגאל פלקוביץ' בדוא"ל igal@segevcpa.co.il