main1
main1_mob

חברות בוגרות תכניות האצה וחממות

נוהל סיוע לחברת בוגרות תוכניות האצה וחממות

במסגרת החלטת הממשלה מס' 1483 מיום 2.6.2016, מעניקה הרשות לפיתוח ירושלים תקציב ממשלתי
 המיועד, בין היתר, לעידוד הקמה ופיתוח של חברות בוגרות תוכניות האצה וחממות הפועלות בירושלים,
והכל בתנאים המפורטים בנוהל זה.

 

לשאלות ולהגשת הטפסים יש לפנות ליגאל פלקוביץ' בדוא"ל igal@segevcpa.co.il