בנין כלל
בנין כלל

חברות בוגרות תכניות האצה וחממות

נוהל סיוע לחברת בוגרות תוכניות האצה וחממות

במסגרת מימוש החלטת הממשלה מס' 1512 מיום ,29.05.2022 שעניינה אישור תכנית "לביא" לפיתוחה הכלכלי של ירושלים, מעניקה הרשות לפיתוח ירושלים תקציב ממשלתי המיועד, בין היתר, לעידוד הקמה ופיתוח של חברות בוגרות תוכניות האצה וחממות הפועלות בירושלים, והכל בתנאים המפורטים בנוהל זה.

לשאלות ולהגשת הטפסים יש לפנות ליגאל פלקוביץ' בדוא"ל igal@segevcpa.co.il