אילוסטרציה
אילוסטרציה

פתיחה והרחבת מעונות סטודנטים

מענק עידוד של פתיחה והרחבת מעונות סטודנטים במוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1483, הרשות לפיתוח ירושלים פועלת להגדלת מספר הסטודנטים הלומדים בעיר.
לשם כך קיים צורך בהרחבת היצע המעונות בעיר המאפשרים מגורים מוזלים ייעודיים לאוכלוסיית הסטודנטים בעיר. 

בסקרי ביקוש נמצא, כי יוקר הדיור מהווה חסם בהגעת מועמדים פוטנציאלים ללימודים בירושלים.

הסיוע הכספי שיעמוד לכלל המבקשים שהוועדה אישרה את זכאותם לסיוע בהתאם לנוהל
הוא עד לסך מצטבר  של 28 מיליון ש"ח.