main2
main2_mob

פתיחה והרחבת מעונות סטודנטים

מענק עידוד של פתיחה והרחבת מעונות סטודנטים במוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1483, הרשות לפיתוח ירושלים פועלת להגדלת מספר הסטודנטים הלומדים בעיר.
לשם כך קיים צורך בהרחבת היצע המעונות בעיר המאפשרים מגורים מוזלים ייעודיים לאוכלוסיית הסטודנטים בעיר. 

בסקרי ביקוש נמצא, כי יוקר הדיור מהווה חסם בהגעת מועמדים פוטנציאלים ללימודים בירושלים.

הסיוע הכספי שיעמוד לכלל המבקשים שהוועדה אישרה את זכאותם לסיוע בהתאם לנוהל
הוא עד לסך מצטבר  של 28 מיליון ש"ח.