האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית

פתיחה והרחבת קמפוסים

מענק עידוד פתיחת קמפוסים חדשים והרחבת קמפוסים קיימים של מוסדות
 להשכלה גבוהה ומוסדות תרבות בירושלים

הרשות לפיתוח ירושלים והות"ת מעודדות פתיחת קמפוסים חדשים והרחבת הקמפוסים הקיימים במוסדות להשכלה
 גבוהה בירושלים, אשר יוכלו להכיל את הגידול במספר הסטודנטים בעיר.

 

במסגרת מענק זה ייתמכו שני סוגי מוסדות: מוסד להשכלה גבוהה ומוסד מוכר משרד התרבות.

הסיוע הכספי שיעמוד לכלל המבקשים שיאושרו כזכאים בהתאם לנוהל הוא עד לסך מצטבר של 57 מיליון ש"ח.