main3
main3_mob

פתיחה והרחבת קמפוסים

מענק עידוד פתיחת קמפוסים חדשים והרחבת קמפוסים קיימים של מוסדות
 להשכלה גבוהה ומוסדות תרבות בירושלים

הרשות לפיתוח ירושלים והות"ת מעודדות פתיחת קמפוסים חדשים והרחבת הקמפוסים הקיימים במוסדות להשכלה
 גבוהה בירושלים, אשר יוכלו להכיל את הגידול במספר הסטודנטים בעיר.

 

במסגרת מענק זה ייתמכו שני סוגי מוסדות: מוסד להשכלה גבוהה ומוסד מוכר משרד התרבות.

הסיוע הכספי שיעמוד לכלל המבקשים שיאושרו כזכאים בהתאם לנוהל הוא עד לסך מצטבר של 57 מיליון ש"ח.