אייקון - הנפשה

נוהל סיוע לבתי עסק בעיר העתיקה בירושלים

נוהל זה נועד בין היתר, לשדרוג, פיתוח והקמה של בתי עסק באגן העיר העתיקה, כאשר בשלב א' יתייחס הנוהל לאזור המוריסטן

ושוק אבטימוס, הרובע הנוצרי ורח' השער החדש ורבעה אל עדאויה והכל בתנאים המפורטים בנוהל זה.

 

נוהל פיתוח עסקי -בערבית

נוהל פיתוח עסקי -נוסח מאושר לפרסום